Ông Lim Jock Hoi

Tổng Thư ký, ASEAN

TÓM TẮT

Quan điểm của Dato Lim về cách phát triển thành phố thông minh có thể làm cho ASEAN gắn kết và bền vững hơn:

1. Sử dụng công nghệ để giải quyết các thách thức đô thị và tạo ra các nguồn tăng trưởng mới thông qua tăng cường quản lý dữ liệu, hài hòa hóa các quy định về dữ liệu và thúc đẩy luồng dữ liệu trong nền kinh tế kỹ thuật số giữa các Quốc gia Thành viên ASEAN.

2. Đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số để cung cấp cho ASEAN một nền tảng công nghệ mạnh mẽ cho các thành phố thông minh.

3. Thúc đẩy và áp dụng công nghệ kỹ thuật số phù hợp cũng như chia sẻ các thực hành tốt để giúp giảm khoảng cách trong việc tiếp cận thông tin y tế và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người nghèo trong khu vực thành thị, hỗ trợ truy tìm liên lạc và đánh giá hiệu quả của công tác can thiệp.

4. Nhận thức không gian và hệ thống đô thị cũng như đầu tư vào đào tạo lại kỹ năng, nâng cao kỹ năng và học hỏi các kỹ năng mới cho lao động phi chính thức và những người làm việc trong các lĩnh vực đang thu hẹp, để tận dụng các cơ hội đến từ thành phố thông minh.

5. Hợp tác chặt chẽ giữa các cấp chính quyền, khu vực công và tư nhân, thực hiện các phương pháp tiếp cận lấy người dân làm trung tâm, cũng như tăng cường quan hệ đối tác thành phố thông minh trong và ngoài khu vực.

6. Làm cho dự án hoặc sáng kiến thành phố thông minh trở nên “sẵn sàng đầu tư”