Bạn không đọc được nội dung email này? Xem nội dung trên trình duyệt | Trouble viewing this email? View in your browser:

 

Kính gửi/ Respectfully to:

Thay mặt Ban Tổ chức, chúng tôi xin trân trọng kính mời Quý đại biểu tới tham dự:
On behalf of the Organizing Committee, we would like to invite you to attend:

 

DIỄN ĐÀN CẤP CAO ĐÔ THỊ THÔNG MINH ASEAN NĂM 2020
ASEAN SMART CITIES SUMMIT & EXPO 2020

22/10/2020 | Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội - 22 Oct, 2020 | National Convention Center, Hanoi

 

 

07:30 - 12:00 – HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1, 2, 3 | CONFERENCE SESSION 1, 2, 3

03 Hội thảo diễn ra song song | 03 concurrent conference sessions

 

     

ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

7:30

DELEGATE REGISTRATION


Phòng 313 - Chuyên đề 1
Quy hoạch và quản lý đô thị thông minh trong chiến lược đô thị hóa và phát triển đô thị

07:30

12:00

Room 313 - Session 1
Smart urban planning and management in the urbanization and urban development strategyPhòng 309 - Chuyên đề 2
Phát triển hạ tầng số và công nghệ số nền tảng
cho đô thị thông minh

Room 309 - Session 2
Developing digital infrastructure and core digital technologies for smart citiesPhòng 307 - Chuyên đề 3
Phát triển các dịch vụ thông minh tại các đô thị trong
tiến trình chuyển đổi số quốc gia

Room 307 - Session 3
Developing digital services in the journey of national digital transformation


KẾT THÚC CÁC HỘI THẢO BUỔI SÁNG

12:00

END OF MORNING CONFERENCES

 

 

13:00 - 17:30 – HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 4, 5 | CONFERENCE SESSION 4, 5

02 Hội thảo diễn ra song song | 02 concurrent conference sessions

 

     

ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

13:00

DELEGATE REGISTRATION


Phòng 309 - Chuyên đề 4
Năng lượng thông minh trong quá trình đô thị hóa và
phát triển đô thị

13:00

17:30

Room 309 - Session 4
Smart energy development in the journey of urbanization and urban developmentPhòng 307 - Chuyên đề 5
Giao thông thông minh trong chiến lược đô thị hóa và
phát triển đô thị

Room 307 - Session 5
Smart transportation in the urbanization and urban development strategy


KẾT THÚC CÁC HỘI THẢO BUỔI CHIỀU

17:30

END OF AFTERNOON CONFERENCES

 

 

TRIỂN LÃM  DIỄN RA SONG SONG VỚI CÁC HỘI THẢO

The Expo runs parallel to the Conferences

 

 

Khi đến tham dự sự kiện, Quý Đại biểu vui lòng quét mã QR đính kèm ở link sau tại line đăng ký dành riêng cho khách đã đăng ký/xác nhận tham dự trước với Ban tổ chức để làm thủ tục check-in nhanh.

 

 

Please kindly scan the QR code attached to the following link at the registration line for confirmed attendees at the event for fast onsite check-in.

 

 

Phúc đáp | RSVP:

Hồng Nguyễn (Ms.)
M: (+84) 973 466 428
T: (+84) 24 6663 2450 ext 15

Huy Lê (Mr.)
M: (+84) 989 080 388
T: (+84) 24 6663 2450 ext 19