Ông Rahul Shinde

CIO, Coca-Cola Việt Nam

TIỂU SỬ

Ông Rahul Shinde là CIO của Coca Cola Việt Nam, nơi ông quản lý và phát triển những sáng kiến chuyển đổi số với trọng tâm là đổi mới sáng tạo và hiện thực hóa những giá trị. Ông có hơn 17 năm kinh nghiệm trong vai trò lãnh đạo cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu tại các công ty FMCG và tư vấn kinh doanh tại Mỹ, Ấn Độ và Việt Nam. Ông cũng là người xây dựng chiến lược và phát triển nhiều sáng kiến chuyển đổi số phục vụ mục tiêu tăng trưởng trong các lĩnh vực phân tích, đám mây, di động và IOT. Ông có chuyên môn sâu về quản lý và triển khai các chương trình chuyển đổi số quy mô lớn, các giải pháp Business Intelligence, Quản trị CNTT và xây dựng lộ trình chiến lược.