Ông John Rockhold

Chủ tịch, Nhóm Công tác Năng Lượng & Điện (PEWG),
Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam

TIỂU SỬ

John Rockhold là Trưởng Nhóm công tác Điện và Năng lượng của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam từ năm 2009 và là Đồng Chủ tịch Tiểu ban Năng lượng AmCham cùng với GE từ năm 2016, hoạt động và kết nối khu vực kinh tế tư nhân và chính phủ để hợp tác làm việc nhằm giải quyết các thách thức năng lượng tại Việt Nam.

Liên minh VBF bao gồm các đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, IFC, Ngân hàng Thế giới và 17 Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, bao gồm AmCham. Dưới sự lãnh đạo của ông, ấn phẩm Made in Vietnam Energy Plan (MVEP) được xuất bản năm 2016 để thúc đẩy phát triển điện mặt trời, điện gió, LNG và hiệu quả năng lượng nhằm đảm bảo kế hoạch an ninh năng lượng bền vững cho Việt Nam. MVEP II được xuất bản vào tháng 1 năm 2020 với mục đích thông tin và giáo dục cho tất cả các bên về việc tạo ra năng lượng hiệu quả cho Việt Nam với các tài nguyên thiên nhiên như gió và mặt trời.

CHỦ ĐỀ

KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ THÔNG MINH VỚI NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ TẠI VIỆT NAM

TÓM TẮT

Việt Nam đang phát triển các khu công nghiệp và khu kinh tế sử dụng mạng lưới kết nối thông minh, nhưng vẫn đang hướng đến các phương án cung cấp năng lượng thông minh và sạch hơn. Các khu công nghiệp và khu kinh tế này đang thu hút vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp vào Việt Nam với điều kiện là mạng lưới điện này phải đáp ứng yêu cầu Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp về giảm thải các-bon.