Bạn không đọc được nội dung email này? Xem nội dung trên trình duyệt | Trouble viewing this email? View in your browser:

 

Kính gửi/ Respectfully to:

Thay mặt Ban Tổ chức, chúng tôi xin trân trọng kính mời Quý đại biểu tới tham dự:
On behalf of the Organizing Committee, we would like to invite you to attend:

 

DIỄN ĐÀN CẤP CAO ĐÔ THỊ THÔNG MINH ASEAN NĂM 2020
ASEAN SMART CITIES SUMMIT & EXPO 2020

Thứ Năm, Ngày 22/10/2020 | Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội – Thursday, 22nd October, 2020 | National

Convention Center, Hanoi

 

 

13:00 – 17:30, DIỄN ĐÀN CẤP CAO | HIGH-LEVEL FORUM

Phòng Khánh tiết, Tầng 1, Trung tâm Hội nghị Quốc gia | Stateroom, 1st Floor, National Convention Center

 

 

Phiên Diễn đàn cấp cao đã thay đổi thời gian từ 7:30 - 12:00 | Thứ Sáu, Ngày 23/10/2020 sang 13:00 - 17:30 | Thứ Năm, Ngày 22/10/2020
 
The High-level Forum has been rescheduled from 7:30 - 12:00 | Friday, 23rd October, 2020 to 13:00 - 17:30 | Thursday, 22nd October, 2020
 

 Công văn thông báo thay đổi thời gian Phiên toàn thể Diễn đàn cấp cao || High-level Forum Schedule Change

 

ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

13:00

DELEGATE REGISTRATION


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO THAM QUAN TRIỂN LÃM

13:30

VIP TOUR


LỄ KHAI MẠC 14:00 OPENING CEREMONY

Phát biểu khai mạc và đề dẫn

14:10

Opening remarks


Clip phóng sự về 1 năm triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ về phát triển đô thị
thông minh

 14:20

Video clip on 1 year implementation of the Party and the Government’s policies on smart city development


Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

14:35

Remarks by the leadership of the Party and State


Phát biểu của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

 14:50

Remarks by Association of Southeast Asian Nations


PHIÊN BÁO CÁO TOÀN THỂ

15:05

KEYNOTES


Tiệc trà & giao lưu

15:50 

Tea break


TỌA ĐÀM CẤP CAO

16:10

HIGH-LEVEL DIALOGUE


Phát biểu bế mạc

17:20

Closing remarks


Kết thúc Phiên cấp cao

17:30

End of High-level forum


CHỤP ẢNH LƯU NIỆM

17:30

GROUP PHOTOS

 

 

07:30 - 17:30, 22/10/2020 – CÁC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ | CONFERENCE SESSIONS

Tầng 3, Trung tâm Hội nghị Quốc gia | 3rd Floor, National Convention Center

 

     

ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

7:30

DELEGATE REGISTRATION


Phòng 313 - Chuyên đề 1
Quy hoạch và quản lý đô thị thông minh trong chiến lược đô thị hóa và phát triển đô thị

3 hội thảo diễn ra
song song

3 concurrent
conference sessions

Room 313 - Session 1
Smart urban planning and management in the urbanization and urban development strategyPhòng 309 - Chuyên đề 2
Phát triển hạ tầng số và công nghệ số nền tảng cho đô thị thông minh

Room 309 - Session 2
Developing digital infrastructure and core digital technologies for smart citiesPhòng 307 - Chuyên đề 3
Phát triển các dịch vụ thông minh tại các đô thị trong
tiến trình chuyển đổi số quốc gia

Room 307 - Session 3
Developing digital services in the journey of national digital transformation


KẾT THÚC CÁC HỘI THẢO BUỔI SÁNG

12:00

END OF MORNING CONFERENCES


ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

13:00

DELEGATE REGISTRATION


Phòng 309 - Chuyên đề 4
Năng lượng thông minh trong quá trình đô thị hóa và
phát triển đô thị

2 hội thảo diễn ra
song song

2 concurrent
conference sessions

Room 309 - Session 4
Smart energy development in the journey of urbanization and urban developmentPhòng 307 - Chuyên đề 5
Giao thông thông minh trong chiến lược đô thị hóa và
phát triển đô thị

Room 307 - Session 5
Smart transportation in the urbanization and urban development strategy


KẾT THÚC CÁC HỘI THẢO BUỔI CHIỀU

17:30

END OF AFTERNOON CONFERENCES

 

 

TRIỂN LÃM 2 NGÀY DIỄN RA SONG SONG VỚI CÁC HỘI THẢO

The 2-day Expo runs parallel to the Conferences

 

 

Kính đề nghị Quý Đại biểu xác nhận tham dự Hội thảo với Ban Tổ chức trước ngày 19/10/2020 qua Email: attendee@smartcitysummit.org.vn hoặc qua link QR code bên dưới để nhận mã check-in nhanh tại sự kiện. Khi đến tham dự Hội thảo, Quý Đại biểu vui lòng mang theo Thiệp mời và Danh thiếp.

Please kindly confirm your attendance at the Event before October 19th, 2020 via Email: attendee@smartcitysummit.org.vn or the links and QR codes below for fast onsite check-in. Also, please bring this Invitation with your Business card for admission.

 

Xác nhận tham dự Diễn đàn cấp cao
For High-level Forum attendance confirmation

bit.ly/ASC2020confirm

 

Xác nhận tham dự các Hội thảo chuyên đề
For Conference sessions attendance confirmation

bit.ly/confirmASC2020

 

Phúc đáp | RSVP:

Hồng Nguyễn (Ms.)
| M: (+84) 973 466 428 | T: (+84) 24 6663 2450 ext 15


Huy Lê (Mr.) |
M: (+84) 989 080 388 | T: (+84) 24 6663 2450 ext 19 3 2450 ext 19 3 2450 ext 19