Bạn không đọc được nội dung email này? Xem nội dung trên trình duyệt | Trouble viewing this email? View in your browser:

 

Kính gửi/ Respectfully to:

Thay mặt Ban Tổ chức, chúng tôi xin trân trọng kính mời Quý đại biểu tới tham dự:
On behalf of the Organizing Committee, we would like to invite you to attend:

 

DIỄN ĐÀN CẤP CAO ĐÔ THỊ THÔNG MINH ASEAN NĂM 2020
ASEAN SMART CITIES SUMMIT & EXPO 2020

22-23/10/2020 | Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội - 22-23 Oct, 2020 | National Convention Center, Hanoi

 

 

07:30 – 12:00, 23/10/2020 - DIỄN ĐÀN CẤP CAO | HIGH-LEVEL FORUM

Phòng Khánh tiết, Tầng 1, Trung tâm Hội nghị Quốc gia | Stateroom, 1st Floor, National Convention Center

 

 

ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

7:30

DELEGATE REGISTRATION


Lễ khai mạc và tham quan triển lãm

 7:45

Opening ceremony & VIP tour


Phát biểu khai mạc và đề dẫn

 8:05

Opening remarks


Clip phóng sự về 1 năm triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ về phát triển đô thị
thông minh

 8:15

Video clip on 1 year implementation of the Party and the Government’s policies on smart city development


Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

 8:30

Remarks by the leadership of the Party and State


Phát biểu của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

 8:45

Remarks by Association of Southeast Asian Nations


PHIÊN BÁO CÁO TOÀN THỂ

9:00

KEYNOTES


Tiệc trà & giao lưu

10:00 

Tea break


TỌA ĐÀM CẤP CAO

10:15

HIGH-LEVEL DIALOGUE


Phát biểu bế mạc

11:45

Closing remarks


Kết thúc Phiên cấp cao

11:55

End of High-level forum


CHỤP ẢNH LƯU NIỆM

12:00

GROUP PHOTOS

 

 

07:30 - 17:30, 22/10/2020 – CÁC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ | CONFERENCE SESSIONS

Tầng 3, Trung tâm Hội nghị Quốc gia | 3rd Floor, National Convention Center

 

     

ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

7:30

DELEGATE REGISTRATION


Phòng 313 - Chuyên đề 1
Quy hoạch và quản lý đô thị thông minh trong chiến lược đô thị hóa và phát triển đô thị

07:30

12:00

Room 313 - Session 1
Smart urban planning and management in the urbanization and urban development strategyPhòng 309 - Chuyên đề 2
Phát triển hạ tầng số và công nghệ số nền tảng cho đô thị thông minh

Room 309 - Session 2
Developing digital infrastructure and core digital technologies for smart citiesPhòng 307 - Chuyên đề 3
Phát triển các dịch vụ thông minh tại các đô thị trong
tiến trình chuyển đổi số quốc gia

Room 307 - Session 3
Developing digital services in the journey of national digital transformation


KẾT THÚC CÁC HỘI THẢO BUỔI SÁNG

12:00

END OF MORNING CONFERENCES


ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

13:00

DELEGATE REGISTRATION


Phòng 309 - Chuyên đề 4
Năng lượng thông minh trong quá trình đô thị hóa và
phát triển đô thị

13:00

17:30

Room 309 - Session 4
Smart energy development in the journey of urbanization and urban developmentPhòng 307 - Chuyên đề 5
Giao thông thông minh trong chiến lược đô thị hóa và
phát triển đô thị

Room 307 - Session 5
Smart transportation in the urbanization and urban development strategy


KẾT THÚC CÁC HỘI THẢO BUỔI CHIỀU

17:30

END OF AFTERNOON CONFERENCES

 

 

TRIỂN LÃM 2 NGÀY DIỄN RA SONG SONG VỚI CÁC HỘI THẢO

The 2-day Expo runs parallel to the Conferences

 

 

Khi đến tham dự sự kiện, Quý Đại biểu vui lòng quét mã QR đính kèm ở link sau tại line đăng ký dành riêng cho khách đã đăng ký/xác nhận tham dự trước với Ban tổ chức để làm thủ tục check-in nhanh.

 

 

Please kindly scan the QR code attached to the following link at the registration line for confirmed attendees at the event for fast onsite check-in.

 

 

Phúc đáp | RSVP:

Hồng Nguyễn (Ms.)
M: (+84) 973 466 428
T: (+84) 24 6663 2450 ext 15

Huy Lê (Mr.)
M: (+84) 989 080 388
T: (+84) 24 6663 2450 ext 19